Chodníky v Janských Lázních 1. etapa

Dotační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl: 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy ,,Bezpečnost dopravy"

Druh: veřejná zakázka na stavební práce

Předmět je rekonstrukce stávajících chodníků v úseku 260 m od náměstí Svobody km 1,060 k objektu čp. 36 km 1,320. Rekonstrukce bude spočívat v opravě povrchů chodníků, výměně obrubníků s doplněním prvků zajišťující bezpečný samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace při zachování stávajících parametrů. Oprava povrchů chodníků je navržena ve shodných materiálech. Dlažděné chodníky z betonové dlažby tl. 60 mm, přejízdné chodníky z betonové dlažby tl. 80 mm. Dlažba hmatných pásů bude z reliéfních dílců v červené barvě, tl. odpovídající jejich umístění.

Rozpočet: 2.200.000 Kč

Projektová dokumentace:

Průvodní zpráva
Přehledná situace
Situace
Katastrální výkres
Příčné řezy
Rozpočet
Soupis prací