image

Informace ke komunálním volbám

05. 05. 2022 / Autor: MV

Informace ke komunálním volbám

Volební průvodce

Souhrnné informace o podmínkách podávání kandidátních listin

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.
Městský úřad Janské Lázně vykonává činnost registračního úřadu, který přijímá a registruje kandidátní listiny, pro volby do Zastupitelstva města Janské Lázně.
Kandidátní listinu ve volbách do zastupitelstev obcí mohou podat:
 • registrované politické strany a politická hnutí jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, 
 • nezávislí kandidáti, 
 • sdružení nezávislých kandidátů 
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Kandidátem do zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je podle § 4 odst. 1 volebního zákona:
 • státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
 • státní občan jiného členského státu EU, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva:
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo 
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
Počet členů zastupitelstva, který bude ve volbách volen, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 30. června 2022. Nestane-li se tak, zůstává počet členů zastupitelstva stejný jako v současném volebním období. Tuto informaci zveřejní obecní úřad na své úřední desce.
Kandidátní listiny
Kandidátní listina musí obsahovat:
 • název zastupitelstva obce,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 volebního zákona jde: 
  • registrovaná politická strana, nebo politické hnutí, nebo jejich koalice, nebo
  • nezávislý kandidát, nebo
  • sdružení nezávislých kandidátů, nebo
  • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
 • u jednotlivých kandidátů:
  • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
  • jména a příjmení kandidátů, 
  • pohlaví,
  • věk ke druhému dni voleb
  • povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo byla informací o jeho angažovanosti),
  • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, nebo k přechodnému pobytu, jedná-li se o cizince
  • název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede "bez politické příslušnosti"),
  • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
  • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta;
 • podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.
Vzor kandidátní listiny je ke stažení zde:
https://www.mvcr.cz/volby/soubor/vzor-kandidatni-listina-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

- vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

 • souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

Petice na podporu kandidatury
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 volebního zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Počet potřebných podpisů pro jednotlivé obce zveřejní Městský úřad Vrchlabí na úřední desce nejpozději 30. června 2022. Platné jsou pouze podpisy voličů, nepočítají se tedy hlasy osob, které v dané obci nemají volební právo!!
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden:
 • název volební strany,
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a
 • rok konání voleb. 
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Přestože to platné znění zákona výslovně nestanoví, doporučujeme, aby byla uvedena plná adresa voliče z důvodu nezpochybnitelného ověření, zda lze hlas započíst. 
Vzor petice naleznete zde
Podávání kandidátních listin
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 volebního zákona kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, tj. nejpozději 19. července 2022 do 16:00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. Převzít kandidátní listinu a potvrdit její podání může pouze zaměstnanec úřadu, který má osvědčení o způsobilosti na úseku voleb, kontakty budou upřesněny. 
Zmocněnec volební strany
 
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát.
Zmocněncem nemůže být osoba, která je kandidátem té volební strany, za níž jedná, volební zákon však výslovně nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, která je kandidátem jiné volební strany do téhož zastupitelstva obce, případně jiného zastupitelstva obce v rámci České republiky. Zmocněncem může být i osoba, která plní funkci zmocněnce pro jinou volební stranu.
 
Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 volebního zákona). Je-li náhradník uveden na kandidátní listině a zmocněnec odvolán, nastupuje náhradník automaticky na uvolněné místo.
Možnosti podání kandidátní listiny elektronicky