image

Informace ke komunálním volbám

13. 09. 2022 / Autor: MV

Vše ke komunálním volbám

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Janské Lázně

Jak upravit hlasovací lístek?

Seznam kandidátů na volby.cz

Protokol z losování pořadí volebních stran

Oznámení o počtu okrsků a sídle

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Počet členů OVK

Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. dne 13. dubna 2022.

Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek 23. září 2022 a sobota 24. září 2022. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Kdo může volit?

Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie

 • který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
 • je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen "v této obci") přihlášen k trvalému pobytu,
 • v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu.
   

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.

Hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Volič, který není státním občanem České republiky, musí obecní úřad v místě svého registrovaného bydliště požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Takovýto volič musí pro zápis prokázat státní občanství jednoho ze členských států Evropské unie a přihlášení se k pobytu v obci. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny přede dnem voleb do 16.00 hodin.

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží kterému okrsku. V Janských Lázních je to v předsálí kina Vlast, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí mohou být vytištěny oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na druhé straně.

Na hlasovacím lístku může být u volebních stran, u kterých bylo při registraci kandidátní listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, neobsazené pořadové číslo.

Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé.

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

 1. označit křížkem pouze jednu volební stranu,
 2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno),
 3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.
   

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil více jak jednu volební stranu,
 • označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 • nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
 • vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 • vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
   

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

 

Volební průvodce

Souhrnné informace o podmínkách podávání kandidátních listin

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.
Městský úřad Janské Lázně vykonává činnost registračního úřadu, který přijímá a registruje kandidátní listiny, pro volby do Zastupitelstva města Janské Lázně.
Kandidátní listinu ve volbách do zastupitelstev obcí mohou podat:
 • registrované politické strany a politická hnutí jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, 
 • nezávislí kandidáti, 
 • sdružení nezávislých kandidátů 
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Kandidátem do zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je podle § 4 odst. 1 volebního zákona:
 • státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
 • státní občan jiného členského státu EU, který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva:
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo 
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
Počet členů zastupitelstva, který bude ve volbách volen, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 30. června 2022. Nestane-li se tak, zůstává počet členů zastupitelstva stejný jako v současném volebním období. Tuto informaci zveřejní obecní úřad na své úřední desce.
Kandidátní listiny
Kandidátní listina musí obsahovat:
 • název zastupitelstva obce,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 volebního zákona jde: 
  • registrovaná politická strana, nebo politické hnutí, nebo jejich koalice, nebo
  • nezávislý kandidát, nebo
  • sdružení nezávislých kandidátů, nebo
  • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
 • u jednotlivých kandidátů:
  • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
  • jména a příjmení kandidátů, 
  • pohlaví,
  • věk ke druhému dni voleb
  • povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval, nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo byla informací o jeho angažovanosti),
  • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, nebo k přechodnému pobytu, jedná-li se o cizince
  • název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede "bez politické příslušnosti"),
  • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
  • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta;
 • podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena.
Vzor kandidátní listiny je ke stažení zde:
https://www.mvcr.cz/volby/soubor/vzor-kandidatni-listina-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

- vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že

 • souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

Petice na podporu kandidatury
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 volebního zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Počet potřebných podpisů pro jednotlivé obce zveřejní městský úřad na úřední desce nejpozději 30. června 2022. 
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden:
 • název volební strany,
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a
 • rok konání voleb. 
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se podpisy kandidátů samých.
Vzor petice naleznete zde
Podávání kandidátních listin
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 volebního zákona kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, tj. nejpozději 19. července 2022 do 16:00 hodin. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. Převzít kandidátní listinu a potvrdit její podání může pouze zaměstnanec úřadu, který má osvědčení o způsobilosti na úseku voleb, kontakty budou upřesněny. 
Zmocněnec volební strany
 
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině.
Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být:

- osoba mladší 18 let,

- osoba s omezenou svéprávností,

- kandidát (v rámci téhož zastupitelstva obce).

Zmocněnec nemůže být zároveň kandidátem ve volbách do téhož zastupitelstva obce.
Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 volebního zákona). Je-li náhradník uveden na kandidátní listině a zmocněnec odvolán, nastupuje náhradník automaticky na uvolněné místo.
Možnosti podání kandidátní listiny elektronicky