image

Konkurzní řízení MŠ Hostinné

12. 05. 2022 / Autor: MV

Konkurzním řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Hostinné

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení
Město Hostinné
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky Mateřské školy Hostinné,
s nástupem od 01.09.2022.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.


Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení
zaměstnavatelů atd.),
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 3 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců).

Platové zařazení: 12 (podle započitatelné praxe 32.120 – 42.780 Kč + příplatek za vedení)
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 31.05.2022 do 11:00 hodin
na adresu: Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné.

Obálku označte textem „NEOTVÍRAT – KONKURZ MŠ Hostinné“.

V Hostinném 02.05.2022

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města