image

Obecně závazná vyhláška města Janské Lázně, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

03. 07. 2023 / Autor: MV

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.

Zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo dne 19.06.2023 obecně závaznou vyhlášku, která upravuje koeficienty u daně z nemovitých věcí pro celé území města s účinností od 01.01.2024.

Nově dojde od 01.01.2024:

1)      ke zvýšení koeficientu u stavebního pozemku (F) ze základní sazby na 1,4

2)      ke zvýšení koeficientu u zdanitelných staveb (M, N, O) a zdanitelných jednotek (S, T, U) sloužících pro podnikání ze základní sazby na 1,5

3)      ke zvýšení koeficientu u zdanitelných staveb pro rodinnou rekreaci (J, K) ze základní sazby na 1,5

4)      místní koeficient zůstává ve výši 3 (již od roku 2009)

Úplné znění vyhlášky naleznete níže - pod vysvětlivkami.

Vysvětlivky:

F – stavební pozemek – pouze pro účely daně z nemovitých věcí se jedná o pozemky uvedené v § 6 odst. 3 zákona o dani z nemovitých věcí. Pod tímto druhem pozemku bude pozemek zařazen až do doby, než se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy,

J – budova pro rodinnou rekreaci včetně budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci – chata, rekreační domek, rekreační chalupa, nebo budova, jejíž charakter užívání odpovídá rodinné rekreaci. Tyto stavby byly dříve označovány jako stavby pro individuální rekreaci, resp. rodinné domy využívané pro individuální rekreaci. Jedná se o tytéž stavby a změna jejich označení nemá vliv na stanovení daně

K – budova plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci – stavba, tvořící příslušenství budovy pro rodinnou rekreaci, např. kůlna, bývalý chlév, stodola apod.

Zdanitelné stavby, jejichž převažující část podlahové plochy nadzemní části staveb nebo, nemají-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby, je užívaná k podnikání nebo zdanitelné stavby zařazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů – podle druhu podnikání, k němuž slouží, se zdanitelné stavby dělí na užívané pro:

M – podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství

N – podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě

O – ostatní druhy podnikání

Zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná:

S – pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství

T – pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě

U – pro ostatní druhy podnikání

------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška města Janské Lázně,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém zasedání 19.06.2023 usnesením č.
Z 52/05/23 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Pozemky

U stavebních pozemků na celém území města se stanovuje koeficient ve výši 1,4, kterým se násobí základní sazba daně.

Čl. 2

Zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky

U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) a d) zákona o dani z nemovitých věcí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5.

Čl. 3

Místní koeficient

Místní koeficient se pro celé katastrální území města stanoví ve výši 3, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí.

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Janské Lázně č. 1/2008, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 25.06.2008.

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2024.