image

Volba prezidenta České republiky

23. 01. 2023 / Autor: MV

2. kolo 27. a 28. ledna 2023 volební místnost v 1. patře městského úřadu

Žádost o voličský průkaz

Plná moc

Oznámení o době a místě konání volby

Informace pro volbu prezidenta - hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

Informace pro volbu prezidenta - hlasování v zahraničí

INFORMACE o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

 

Volba prezidenta republiky – základní informace pro voliče

Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu Parlamentu ČR nejpozději 90 dnů před jejím konáním tak, aby se konala v posledních 60 dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky.

Volba prezidenta republiky se koná:

 1. na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek 13.01.2023 a sobota 14.01.2023. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Druhé kolo proběhne 27. a 28. ledna 2023 ve stejných časech.
 2. v zahraničí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky (dále jen "zastupitelský úřad ČR"), ve 2 dnech, kterými jsou:
 3. čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
 4. pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
 5. pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech.

 

V prvním kole je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

Kdo může volit?

Voličem je občan ČR

 • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let;
 • ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let,

a nemá

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

 

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá na území ČR a i v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

Na území ČR volič hlasuje ve volebním okrsku na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. tam, kde má trvalý pobyt.

V zahraničí může volič hlasovat na zastupitelském úřadu ČR, u něhož je zapsán do zvláštního seznamu voličů. Podrobnější informace k hlasování ze zahraničí lze nalézt v záložce Pro voliče / For voters v informaci Jak hlasovat v zahraničí.

Výjimkou jsou v obou těchto případech voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Jak zjistím kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

Obdobně informuje voliče žijící v zahraničí příslušný zastupitelský úřad ČR o době a místě konání volby prezidenta ve zvláštním volebním okrsku, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání případného druhého kola volby prezidenta.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území ČR na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR.

Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

 

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně
členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární
úřad.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné
druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)
na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče
prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou
identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.
Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se
dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy a jak volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu,
kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto
případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může
volič přistoupit k hlasování.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá
prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský
průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !