image

Volné pracovní místo - technické služby

15. 04. 2021 / Autor: MV

Pracovník technických služeb města Janské Lázně, přihlášky do 16.04.2021.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Janské Lázně

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa

„údržbář zařízení města“

Pracovní náplň:          

 • zajišťuje řízení a údržbu motorových vozidel, obsluhu a údržbu pracovních strojů, údržbu komunikací včetně zimní údržby
 • provádí údržbu veřejné zeleně, veřejného prostranství, mobiliáře, likvidaci odpadu
 • provádí správu a údržbu objektů, budov a zařízení v majetku města

Pracovní poměr:         na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:    území města Janské Lázně

Platová třída:              6 (podle započitatelné praxe od 15.770 Kč do 22.990 Kč)

Osobní ohodnocení:   po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků

Možný nástup:            od 01.06.2021 nebo dle domluvy

Požadavky na uchazeče:

 • občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

 

Kvalifikační předpoklad: minimálně střední vzdělání s výučním listem

 

Další požadavky:

 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
 • loajalita vůči zaměstnavateli
 • flexibilita a spolehlivost
 • pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
 • technická zručnost (vyučení v některém z řemeslných oborů výhodou)
 • řidičské oprávnění sk. C, T a profesní průkaz
 • strojní průkaz (výhodou)

 

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 

K přihlášce připojte:

 1. strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
 2. čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam v rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce ne starší než 3 měsíce),
 3. kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce).

 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 16.04.2021 do 12:00 h, na adresu:

Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně

Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – údržbář“.

 

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.

 

Bližší informace poskytne Miroslav Císař, vedoucí odboru technických služeb, na tel. 603 204 848 nebo e-mailu ts@janske-lazne.cz  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

Bc. Marcela Vojtěchová, v. r.

tajemnice městského úřadu