image

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022

04. 10. 2021 / Autor: MV

Žádosti je možné podávat nejpozději do 12.11.2021.

Tiskopis žádosti

Oznámení

Město Janské Lázně každoročně ze svého rozpočtu podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších zájmových činností. Jelikož rozpočet na rok 2022 bude město sestavovat již před koncem letošního roku, je třeba předkládat žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2022 nejpozději do 12.11.2021.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Janské Lázně pro rok 2022

Hlavním cílem a účelem dotací je podpora uspokojování kulturních a sportovních potřeb občanů města Janské Lázně, kvalitní využití volného času zejména dětí a mládeže, podpora údržby a provozu sportovišť a sportovních a kulturních zařízení sloužících vyžití občanů města. Město bude podporovat pouze akce konané na území města Janské Lázně a vyhoví pouze žádostem, které mají přímou vazbu na jeho občany.

Dotace z rozpočtu města se poskytuje:

  1. na finanční podporu sportovních, kulturních, společenských a dalších akcí
  2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských sdružení a zájmových organizací

 

Oprávnění žadatelé:

  1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky, kluby, občanská sdružení a další)
  2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji společenského, kulturního, sportovního života v Janských Lázních

 

Termín k ukončení podávání žádostí: 12.11.2021. Podání všech žádostí ve stanovené lhůtě je nezbytně nutné pro řádné a systémové sestavení rozpočtu města na rok 2022. Žádostem o dotaci došlým po stanoveném termínu, které nebudou zohledněny v rozpočtu města na rok 2022, nebude moci být vyhověno. Žádosti o dotace projedná a o výši dotace rozhodne zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne schválení. Současně bude žadatel vyzván k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Podání a přijetí žádostí:

Žádost včetně příloh se podává v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Janské Lázně nebo elektronicky na adrese podatelna@janske-lazne.cz na předepsaném formuláři.

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Janské Lázně a na webových stránkách města Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz/ .