image

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2024

27. 09. 2023 / Autor: MV

Žádosti je možné podávat nejpozději do 24.11.2023.

Tiskopis žádosti

Oznámení

Město Janské Lázně každoročně ze svého rozpočtu podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších zájmových činností. Vzhledem k rozpočtu na rok 2024 bude město sestavovat již před koncem letošního roku, je třeba předkládat žádosti o dotaci z rozpočtu města pro rok 2024 nejpozději do 24.11.2023.

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Janské Lázně pro rok 2024

Hlavním cílem a účelem dotací je podpora uspokojování kulturních a sportovních potřeb občanů města Janské Lázně, kvalitní využití zejména volného času dětí a mládeže, podpora údržby a provozu sportovišť a sportovních a kulturních zařízení sloužících využití občanů města. Město bude podporovat pouze akce konané na území města Janské Lázně a vyhoví žádostem, které mají přímou vazbu na jeho občany. Žadatel uvede v žádosti počet členů organizace celkem a  z toho počet členů s trvalým bydlištěm v Janských Lázních.

Dotace z rozpočtu města se poskytuje:

  1. na finanční podporu sportovních, kulturních, společenských a dalších akcí
  2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských sdružení a zájmových organizací

Oprávnění žadatelé:

  1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky, kluby, občanská sdružení a další)
  2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji společenského, kulturního, sportovního života v Janských Lázních

 

Termín k ukončení podávání žádostí: 24.11.2023. Podání všech žádostí ve stanovené lhůtě je nezbytně nutné pro řádné a systémové sestavení rozpočtu města na rok 2024. Žádost o dotaci došlým po dokončení lhůty, která nebude zohledněna v rozpočtu města na rok 2024, nebude moci být vyhověno. Žádosti o dotace projedná ao výši dotace rozhodne zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne schválení. Bude vyzvána žadatel k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Podání a přijetí žádosti:

Žádost včetně přílohy podává v listinné podobě na podatelně Městského úřadu Janské Lázně nebo elektronicky na adrese podatelna@janske-lazne.cz na předepsaném formuláři.

Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Janské Lázně a na webových stránkách města Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz/ .