image

Komunální odpad - výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

11. 02. 2022 / Autor: MV

Změna systému odpadového hospodářství - ohlášení k poplatku, svozy ve středu sudý týden

Od 1. 1. 2022 je zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok). 

Výzva k podání ohlášení k místnímu poplatku za odpad

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území města,


jak již bylo avizováno, k 31.12.2021 skončí současný systém odpadového hospodářství. Změnu je nutné zavést v souvislosti s novým zákonem o odpadech.

Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, přičemž smluvní úhrada již nebude možná.

Město Janské Lázně zavádí na základě rozhodnutí zastupitelstva města místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (je založený na principu „zaplať tolik, kolik vyhodíš“ a platí se za množství vyprodukovaného odpadu podle zvolené kapacity sběrné nádoby.

Od roku 2022 tedy nebude možné pokračovat ve „známkovém smluvním systému", který u nás v současné době funguje. Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem.

Zastupitelstvo města vydalo dne 08.11.2021 zcela novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022. Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Výše poplatku bude záviset na množství vyprodukovaného odpadu, proto bude nutné co nejvíce třídit. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatníkem je buď fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku (místo, kde žije, kde se zdržuje, kde má majetek). Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění, protože výše poplatku v určité míře odpovídá množství vyprodukovaného odpadu.

Bude zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok). Proto apelujeme na vhodně zvolenou velikost nádoby pro každou nemovitost, kterou si vlastník zajistí sám. Možnosti jsou 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l (nádoba 80 l pouze od MEVA-TEC, 0003-3 (Černá RAL-7016)). Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), bude moci na místo známky na nádobu využít pytle (označené) o objemu 120 l v počtu 12 ks na rok. Tyto nemovitosti budou jasně určeny číslem popisným. 

Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten. Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) měsíčně se platí 0,60 Kč. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost, což činí 432 Kč na rok.

 

Ceny na rok 2022 - četnost svozů 1x 14 dní (26 svozů za rok), cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost nádoby si zvolí každý sám s ohledem na minimální základ poplatku, který činí 60 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc

Nádoba 80 l - 1 248 Kč

Nádoba 110 l (plechová) - 1 716 Kč

Nádoba 120 l (plastová) - 1 872 Kč

Nádoba 240 l - 3 744 Kč

Nádoba 1100 l - 17 160 Kč

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu - pytel 120 l - 12 ks za 864 Kč

Možnost přikoupení pytlů (pouze s ohlášeným/uhrazeným poplatkem na příslušný kalendářní rok a max. 5 ks  z rok)

K poplatku se pomocí formuláře OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území města nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.). Jen pro upřesnění, většina z vás nepocítí téměř žádnou změnu, protože již dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici na odpad, na kterou si každý rok kupujete známku. Buď na městském úřadě, nebo přímo od firmy Transport. Nově zaplatíte městu poplatek, za který dostanete roční známku na popelnici. Proto se změny neobávejte.

Všichni občané a všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území města Janské Lázně nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.) bez ohledu na to, zda mají ve městě trvalý pobyt, budou povinni splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře ohlášení k místnímu poplatku. Osoby, které vlastní více takových objektů, přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to znamená, že na 1 nemovitost (RD, RO, byt apod.) připadne 1 nádoba na odpad (popelnice) a zároveň povinnost úhrady místního poplatku za každou nádobu (každou nemovitost, ať je obývaná nebo není). Povinnost úhrady místního poplatku se vztahuje i na poplatníky (vlastníky RD, RO, bytových jednotek atp.), kteří nádobou, případně pytlem disponovat nebudou. Minimální základ poplatku činí 60 litrů na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc. Pokud v objektu dochází ke smíšení podnikání a bydlení, potom objekt bude platit za podnikatelský odpad (svozové firmě Transport) a za „občanský“ odpad (městu Janské Lázně ve formě místního poplatku).

Nové odpadové známky budou vydávány ohlášeným plátcům v průběhu ledna a února 2022.

Osoby fyzické podnikající nebo právnické, nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport Trutnov s.r.o. (směsný komunální odpad z podnikatelské činnosti). Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech). Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou společností). Pro informace o podmínkách a smlouvách kontaktujte společnost Transport Trutnov s.r.o. – tel. 493 646 111 nebo e-mail transport@mariuspedersen.cz

Tuto skutečnost doloží (na výzvu) kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením. To se týká směsného odpadu, dále si ale podnikatelé mohou uzavřít s městem smlouvu a odkládat do kontejnerů v areálu technických služeb u Kavkazu plast, papír a sklo (za poplatek 100 Kč bez DPH/komodita/měsíc).

 

Formulář „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“ je k dispozici na městském úřadě, nebo na webových stránkách města. Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím podejte na Městský úřad Janské Lázně nejpozději do 15.01.2022. Informace na tel. 499 875 101.

 

Kontaktními osobami při zavádění změn v odpadovém hospodářství našeho města jsou na Městském úřadu v Janských Lázních:

- Bc. Marcela Vojtěchová - tajemnice MěÚ, email: tajemnik@janske-lazne.cz, tel. 499 875 101, mobil 606 674 699

- Jaroslava Berková - referentka ES odboru, email: berkova@janske-lazne.cz, tel. 499 875 101

 

Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu (stanovené usnesením rady města) Tyto nemovitosti budou odkládat označené pytle do kontejneru v areálu technických služeb u Kavkazu (kontejner je umístěný u druhé vjezdové brány do areálu).

Svozový kalendář na rok 2022

Stanoviště č. 1 - Lyžařská ulice (místo pro odkládání odpadových nádob v zimním období z ulice Lyžařská).

 

Formulář OHLÁŠENÍ zde

Plná moc zde

OZV č. 2/2021 - systém odpadového hospodářství

OZV č. 3/2021 - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

Tímto heslem se musí začít řídit i města a obce, pro které dosud snížení množství komunálního odpadu nebylo prioritou. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu více odpadu, než v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Zákonodárci stanovili tyto cíle v novém zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost od 1. ledna.

Stanovení poplatku je výhradně záležitostí obce (většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje a občané neplatí plné náklady), ale pokud bude obec snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, pak bude moci využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony samy, ani jejich obyvatelé dotčeny zvýšením skládkovacího poplatku.

Na třídicí slevu dosáhnou všechny obce?

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový odpadový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí podle Ministerstva životního prostředí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nastavena je podle množství odpadů uložených na skládky za rok na obyvatele. Dosáhnou na ni všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Každá obec na začátku roku ví, jaké množství odpadu bude moci v daném roce na skládku uložit za sníženou sazbu. V roce 2021 je na obyvatele limit 200 kg uložených komunálních odpadů na skládky. V roce 2022 to bude 190 kg/obyvatele a v dalších letech se množství dále postupně snižuje. Je na obcích, jakým způsobem budou slevu čerpat, ale budou muset mít jasný přehled o tom, kolik odpadů na skládky uložily a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat standardní sazby, které určuje zákon. Sleva se uplatňuje na příslušný rok. Do vyčerpání množství odpadů ukládaného na skládky bude obec platit za komunální odpad 500 Kč/t.

První změny

První viditelnou změnu přináší již v roce 2021 zmíněné zvýšení skladovacího poplatku z 500 korun na 800 korun a možnost využít tzv. třídicí slevu. Je důležité, aby občané co nejvíce odpad třídili. Svým odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku za odpad. Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu.