image

Změna systému odpadového hospodářství

08. 10. 2021 / Autor: MV

Změna systému odpadového hospodářství

Vážení občané a vlastníci nemovitostí na území města,


v letošním roce nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad, přičemž smluvní úhrada již nebude možná.

 

Jedná se o:

- místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (nahrazuje původní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a

- místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (je založený na principu „zaplať tolik, kolik vyhodíš“ a platí se tedy za množství vyprodukovaného odpadu nebo podle kapacity sběrné nádoby).

 

Od roku 2022 tedy nebude možné pokračovat ve „známkovém smluvním systému“, který u nás v současné době funguje. Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu se zákonem. Neodpustím si podotknout, že to není výmysl obce, pana starosty, zastupitelů či zaměstnanců úřadu!

V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby obec do konce roku 2021 vydala zcela novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022. Obecně závazná vyhláška bude předložena zastupitelstvu města ke schválení na konci roku 2021. Našemu dosavadnímu systému se nejvíce podobá místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dle kapacity nádoby).

Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Výše poplatku bude záviset na množství vyprodukovaného odpadu, proto bude nutné co nejvíce třídit. Tento typ poplatku vychází z principu, že jeho výše je odvozena od skutečného množství vyprodukovaného odpadu tj. „plať tolik, kolik vyhodíš“. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Pojem bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku (místo, kde žije, kde se zdržuje, kde má majetek). Tento způsob motivuje k menší produkci odpadu a k třídění, protože výše poplatku v určité míře odpovídá množství vyprodukovaného odpadu.

Bude zavedena jednotná četnost svozů při frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok). Proto apelujeme na vhodně zvolenou velikost nádoby pro každou domácnost, kterou si vlastník zajistí sám. Možnosti jsou 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l (nádoba 80 l pouze od MEVA-TEC, 0003-3 (Černá RAL-7016)). Nemovitost, která je celoročně mimo svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), bude moci na místo známky na nádobu využít pytle o objemu 120 l v počtu 12 ks na rok.

Osoby (fyzické podnikající nebo právnické), nebudou do obecního systému zapojeny a uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport Trutnov s.r.o. Tuto skutečnost doloží městu kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením. To se týká směsného odpadu, dále si ale mohou uzavřít s městem smlouvu a odkládat do kontejnerů v areálu technických služeb u Kavkazu plast, papír a sklo (za poplatek 100 Kč/komodita/měsíc).

Ceny na rok 2022 - předpoklad četnost svozů 1x 14 dní (26 svozů) - ceny jsou orientační

 

Nádoba 80 l

Nádoba 110 l

Nádoba 120 l

Nádoba 240 l

Nádoba 1100 l

1 nemovitost

1 nemovitost

1 nemovitost

1 nemovitost

1 nemovitost

svoz 2x měsíčně

svoz 2x měsíčně

svoz 2x měsíčně

svoz 2x měsíčně

svoz 2x měsíčně

1 248 Kč

1 716 Kč

1 872 Kč

3 744 Kč

17 160 Kč

 

K poplatku se přihlásí všechny nepodnikající fyzické osoby, které vlastní na území města nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, byt, apod.). Jen pro upřesnění, většina z vás nepocítí téměř žádnou změnu, protože již dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici na odpad, na kterou si každý rok kupujete známku. Buď na městském úřadě, nebo přímo od firmy Transport. Nově zaplatíte městu poplatek, za který dostanete roční známku na popelnici. Proto se změny neobávejte. Poplatek bude vypočítaný z ceny za 1 l odpadu a četností svozů, což určí město a velikostí nádoby, kterou si zvolíte sami.

Sledujte prosím stránky města a vývěsní tabule. Postupně tam budeme dávat další upřesňující informace.

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice

 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

Tímto heslem se musí začít řídit i města a obce, pro které dosud snížení množství komunálního odpadu nebylo prioritou. Do roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu více odpadu, než v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Zákonodárci stanovili tyto cíle v novém zákoně o odpadech, který vstoupil v účinnost od 1. ledna.

Stanovení poplatku je výhradně záležitostí obce (většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje a občané neplatí plné náklady), ale pokud bude obec snižovat množství odpadů, které směřují na skládku, pak bude moci využít tzv. třídicí slevu, kterou nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly ony samy, ani jejich obyvatelé dotčeny zvýšením skládkovacího poplatku.

Na třídicí slevu dosáhnou všechny obce?

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový odpadový zákon o odpadech zavádí postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí podle Ministerstva životního prostředí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu. Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky. Nastavena je podle množství odpadů uložených na skládky za rok na obyvatele. Dosáhnou na ni všechny obce, ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce čerpat. Každá obec na začátku roku ví, jaké množství odpadu bude moci v daném roce na skládku uložit za sníženou sazbu. V roce 2021 je na obyvatele limit 200 kg uložených komunálních odpadů na skládky. V roce 2022 to bude 190 kg/obyvatele a v dalších letech se množství dále postupně snižuje. Je na obcích, jakým způsobem budou slevu čerpat, ale budou muset mít jasný přehled o tom, kolik odpadů na skládky uložily a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat standardní sazby, které určuje zákon. Sleva se uplatňuje na příslušný rok. Do vyčerpání množství odpadů ukládaného na skládky bude obec platit za komunální odpad 500 Kč/t.

První změny

První viditelnou změnu přináší již v roce 2021 zmíněné zvýšení skladovacího poplatku z 500 korun na 800 korun a možnost využít tzv. třídicí slevu. Je důležité, aby občané co nejvíce odpad třídili. Svým odpovědným přístupem k třídění komunálního odpadu mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz systému nakládání s odpady, které se promítají do poplatku za odpad. Zodpovědným tříděním umožní obci využít tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadu.