Oprava koryta Janského potoka

Oprava části koryta Janského potoka na p.p.č. 236 k.ú. Janské Lázně, poškozeného při povodni v 6/2013, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Kubátem, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí, označené PŠ 6/2013. Cílem opravy je uvedení koryta do stavu před povodní, případně do stavu, který zabrání opakování škod při zvýšených průtocích. Poškozené objekty budou opraveny a doplněny do původních dimenzí, poškozené česle na vtoku zakryté části je nutno odstranit a nahradit česlemi ve tvaru horské vpusti (předsazené šikmé česle doplněné vodorovnou částí, která umožní havarijní průtok i po zanesení nátoku). Zničené zdi budou nahrazeny novými, chybějící úseky dlažeb budou doplněny dlažbou tl. 40 cm z LK na CM. Poškozený předprah spadiště přehrážky bude doplněn do původní výšky. Retenční prostory přehrážek a česlí je nutno vytěžit. Poškozené a chybějící zdi budou opraveny včetně základů dle vzorového řezu č.1 Chybějící dlažby budou doplněny dle vzorového řezu č.2, částečně narušené dlažby budou doplněny do původních dimenzí dle popisu v situaci a navazující tabulce. Výkresová část obsahuje nákresy situace s popisem současného stavu, následuje nákres situace s vyznačenými opravami a popisem oprav, dále jsou přiloženy vzorové příčné řezy zdi i dlažby. Při zdění i realizaci dlažeb je nezbytné dodržovat technologickou kázeň, kameny je nutno před uložením do cementové malty vlhčit, cementová malta nebo beton musí být zpracován včas a musí být po dobu uložení na stavbě chráněn (přikrytí plachtou).

Město požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na obnovu majetku poškozeného živelnou pohromou v roce 2013. Výše požadované dotace je 3.993.000 Kč.

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení: KTstav s.r.o., IČ: 26004852

Dokončení: 14.08.2015
Cena díla: 3.493.815 Kč