Oprava míst. komunikací poškoz. povodněmi

Město získalo dotaci ze státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy ve výši 3.856.000 Kč.

Dotace je poskytnuta ve výši 85 % na úhradu skutečně vynaložených uznatelných nákladů spojených s okamžitými opravami místních komunikací a majetku obce související s dopravou, u nichž došlo k poškození při povodních v květnu a červnu 2013.

Doba realizace: do 31.12.2013

Předmět díla: rekonstrukce tří místních komunikací (k hotelu Vladimír, k chatě Gracie a Dolní pormenáda)

Zhotovitel stavby: STRABAG a.s. (vybrán na základě výběrového řízení)

Smlouva o dílo uzavřena dne: 18.10.2013

Cena díla: 4.228.176,40 Kč s DPH

Předání díla: 15.11.2013, dodatkem prodloužen termín do 30.11.2013