Oprava MK ulice Rekreační

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je oprava části komunikace od průjezdního úseku silnice III/296 1 náměstí Svobody k restauraci Sanssouci v délce cca 230 m a ploše 950 m2. V tomto úseku je od náměstí Svobody proveden chodník (cca 120m kolem Janského dvora) nebo pruh pro chodce oddělený zábradlím od vozovky (před lázeňským domem). Chodník je v dalším úseku (přibližně 70m) oddělen od vozovky jen dlážděným rigolem bez zvýšené obruby. Ta je provedena až podél navazujícího chodníku napojeného na Lesní ulici. Oprava Rekreační ulice je navržena ještě zhruba 40m od rigolu podél restaurace Sanssouci. Proti ní se od východu stykově napojuje dvoupruhová vozovka v Lesní ulici lemovaná jednostranným chodníkem (při jižní straně). Oprava se týká krytu vozovky, který je převážně živičný. V úseku od silnice III. třídy byly zjištěny pod živičným krytem žulové drobné kostky, s nimiž je uvažováno v délce zhruba 40m. Povrch komunikace vykazuje různé dílčí opravy a prohlubně s chybějící obrusnou vrstvou. Předmětem opravy je jen místní komunikace, tj. část zpevněných ploch umístěných na pozemcích stavebníka. Pod jejich povrchem se nacházejí četná vedení technické infrastruktury včetně jejich příslušenství zasahujícího do povrchu komunikací. Přitom největší zřetel při řešení oprav je brán na podzemní vedení teplovodu, resp. zachování výškového osazení poklopů na jeho šachtách. Předpokládaný průběh stavby (zahájení, etapizace, dokončení stavby) bude probíhat mimo letní prázdninové období tak, aby nezasahoval do letní turistické sezóny. Za příznivých okolností lze se zahájením stavebních prací uvažovat od června 2017 (potřebný čas na provedení opravy bude krátký). Stavba nemůže být rozdělena na etapy. V každém případě bude podmínkou stavebníka ji dokončit do zahájení zimní sezóny.

Město požádalo v roce 2016 o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního programu 11781 Podpoa rozvoje regionů.

Výše podpory:  675.317 Kč

 

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ: 64824781

Předpokládaná hodnota: 1.116.227 Kč bez DPH

Vysoutěžená cena díla: 1.017.078,26 Kč bez DPH, 1.230.664,69 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01:07.2017

Termín dokončení prací: 08.12.2017