Rekonstrukce komunikace ulice Modrokamenná

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je souvislá obnova krytu na stávající pozemní komunikaci. Jedná se o místní komunikaci III. třídy ul. Modrokamenná s označením 13c v intravilánu Janských Lázní. Oprava je rozdělena na dva úseky. Začátek prvního úseku je v křižovatce s komunikací II/297 a konec se nachází na pracovní spáře u č.p. 152. Délka tohoto úseku je 457 m. Druhý úsek začíná v prostoru výhybny u křížení MK ul. Modrokamenná x MK ul. Sportovní a končí před mostním objektem ev. 12d-M9. Délka tohoto úseku je 118m. Celkem se tedy jedná o opravu dvou úseků délky 575 m. 

Město požádalo v roce 2023 o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního prodprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Výše podpory:  4.165.831 Kč s DPH

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ: 64824781

Předpokládaná hodnota: 7.230.000 Kč s DPH

Vysoutěžená cena díla: 7.016.232,01 Kč s DPH

Termín zahájení prací: 01.02.2024

Termín dokončení prací: 31.10.2024