Revitalizace veřejných prostranství

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Severovýchod (dále jen ,,ROP NUTS II SV")

Prioritní oblast: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj venkova

Cíle a výstupy projektu:

Hlavním cílem projektu je doplnění stávajícího neuceleného systému pěších komunikací vedoucí do centra města Janské Lázně.

Projekt je realizovám v lokalitě ,,Kavkaz" a v prostoru mezi čp. 36 a čp. 52. V rámci projektu bude vybudován chovník od centrálního parkoviště ke ,,Kavkazu" a dále pak od čp. 36 k hotelu Astoria, zde bude navíc vybudováno parkoviště pro 11 osobních automobilů.

Financováni (dle Smlouvy o poskytnutí dotace):

Celkové výdaje  projektu:    4.664.434 Kč

Z toho způsobilé výdaje:     4.315.940 Kč

Poskytnutá dotace:             3.992.244 Kč (92,5 % způsobilých výdajů)

Z toho prostředky z ERDF:   3.668.549 Kč

Průběh realizace:

Projekt je v realizaci od 24. srpna 2009. Hlavním dodavatelelm stavby se stala na základě výběrového řízení společnost MARATONSTAV, a.s. se sídlem Palackého  348, 542 32 Úpice, IČ: 00528862. Smlouva o dílo byla podepsána dne 20. srpna 2009.

Realizace prozatím probíhá bez problémů. Chodník v prostoru mezi čp. 36 a čp. 52 je již téměř dokončen. Práce v lokalitě ,,Kavkaz" byly prozatím v důsledku velmi nepříznivých klimatických podmínek přerušeny. Pokračováno bude ihned po jejich zlepšení. Předpokládaný termín dokončení stavby byl stanoven na konec listopadu 2009.

FOTKY Z REALIZACE PROJEKTU

chodník Lázeňská 1  chodník Lázeňská 2  chodník Lázeňská 3  chodník Lázeňská 4  chodník Kavkaz 1 

UKONČENÍ REALIZACE:

Projekt ,,Revitalizace veřejných prostranství města Janské Lázně", jehož předmětem bylo vybudování chybějících úseků chodníků komunikace III/2961 a menšího parkoviště poblíž městského centra, je stavebně ukončen. Dílo bylo městu Janské Lázně předáno zhotovotelem (společnost MARATONSTAV, a. s.) dne 30.11.2009. Řádná kolaudace objektl proběhla v průběhu prosince 2009 a lednu 2010. Výstupy projektu byly řádně označeny v souladu s pravidly publicity Regionálního operačního projektu NUTS II Severovýchod pamětními deskami, které též zajistila společnost MARATONSTAV, a. s.

V současné době je připravováno celkové administrativní ukončení projektu. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu bude poskytovateli dotace předložena ke dni 10.02.2010.

Město Janské Lázně tímto děkuje všem zúčastněným osobám za pomoc při zajištění hladkého průběhu realizace projektu.

PO ROCE OD UKONČENÍ REALIZACE:

Od ukončení projektu realizovaného pod názvem „Revitalizace veřejných prostranství města Janské Lázně“, na který město čerpalo v minulém roce finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „ROP SV“), uplynul již jeden rok. V rámci projektu byly doplněny pěší přístupové cesty do centrální části města, zřízeno bylo také několik nových parkovacích ploch. Pořízená infrastruktura přinesla obyvatelům města zlepšení dostupnosti jeho centrální části a tím i služeb občanské vybavenosti. Dosaženo bylo dále zmírnění negativních vlivů dopravy.

V prvním sledovaném období projektu (v tzv. období udržitelnosti) se podařilo dosáhnout projektem uvažovaných efektů a cílů, což bylo též (v souladu s povinnostmi příjemců dotací z ROP SV) doloženo a zdokumentováno monitorovací zprávou. Po dobu povinné udržitelnosti, která je zpravidla min. pětiletá, je ze strany odpovědných orgánů kontrolováno zejména zachování výstupů projektu, jejich využívání v souladu s účely uvedenými v žádosti a v neposlední řadě též dodržování pravidel povinné publicity.