Rozvoj města

Územní plán Janské Lázně - úplné znění po změně č. 1 a č. 4

Textová část územního plánu

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatření a asanací

Koordinační výkres

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Změna č. 4 Územního plánu Janské Lázně

Textová část změny č. 4 ÚP

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření asanací

Textová část odůvodnění změny č. 4 ÚP

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

ZÁSADY PÉČE o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo (2023–2038)

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Projekt "V rámci SOVK myslím strategicky"

Projekt „V rámci SOVK myslíme strategicky, r. C. CZ.03.4.74 / 0,0 / 0,0 / 17_080 / 0010100 „je spolufinancován Evropskou unií. Díky tomuto projektu byly vytvořeny 2 dokumenty pro město Janské Lázně - Pasport zeleně a Plán rozvoje města.

Pasport veřejné zeleně města Janské Lázně

Plán rozvoje města Janské Lázně 2020 - 2025

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Změna č. 1 Územního plánu Janské Lázně

Textová část změny č. 1 územního plánu

Hlavní výkres změna č. 1

Koordinační výkres změna č. 1

Výkres VPS, opatření a asanací změna č. 1

Výkres základního členění změna č. 1

OOP změna č. 1

Změna č. 1 Územního plánu Janské Lázně byla vydána Zastupitelstvem města Janské Lázně dne 21.09.2020 usnesením č. Z 92/11/20 a jeho účinnost nabyla dne 16.10.2020.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Textová část územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres základního členění

výkres VPS opatření a asanací

Výkres předpokládaných záborů

Územní plán Janské Lázně byl vydán Zastupitelstvem města Janské Lázně dne 05.12.2011 usnesením č. Z 302/13/11 a jeho účinnost nabyla dne 25.12.2011.

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

 

Opatření obce č. 2/2013 - pravidla pro přijímání návrhů na změny územního plánu

Termín k přípravě návrhů na změnu č. 1 Územního plánu Janské Lázně byl prodloužen do 31.03.2014 na základě rozhodnutí č. Z 740/36/14 ze dne 13.01.2014.