Snížení energetické náročnosti MŠ

Operační program Životního prostředí, výzva č. 35 výzva OPŽP
Prioritní osa: 3 - Udržitelné využití zdrojů energie
Primární oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
Podoblast podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie

Předpokládané datum realizace projektu: 1.7.2013

Celkové výdaje na projekt: 3.046.815 Kč

Předpokládaná dotace: 2.042.626 Kč

Žádost o dotaci akceptována 10.5.2012.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace  12.12.2012.


Předmět díla: Stavební práce spojené s výměnou oken, zateplením lehkého obvodového pláště konstrukčního systému KORD a zateplení vodorovného stropu objektu mateřské školy.
Zhotovitel: REVIST s.r.o. IČ: 24815756
Zahájení: 15.07.2013
Dokončení: 13.09.2013
Cena díla: 2.879.785 Kč s DPH
Smlouva o dílo byla podepsána 27.05.2013

Projekt ukončen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Město Janské Lázně v roce 2013 realizovalo projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti MŠ v Janských Lázních“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s trojskly, zatepleny obvodové stěny a strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 3,11 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,93 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 113 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 367 GJ, což odpovídá roční úspoře 32 tun CO2.

Po rekonstrukci 2013