Územní plán Janské Lázně

Název operačního programu: Integrovaný operační program

Název prioritní osy: Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

Zaměření výzvy: Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Celkové způsobilé výdaje uvedené v žádosti činí 703.000 Kč.

85% EU a 15% SR

Průběh realizace:
Byla podána žádost o dotaci na zpracování územního plánu a zpracování posudků k územnímu plánu. Termín k podání žádosti byl 21.08.2009. Projektová žádost splnila všechna kritéria přijatelnosti.

Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu, ve kterém se vítězem stala společnost TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Trutnov.
Dále proběhlo výběrové řízení na zpracovatele posudků k územnímu plánu, ve kterém se stala vítězem společnost TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Trutnov.

Ukončení realizace:
Zpracovatel územního plánu předal dne 30.03.2010 návrh pro společné jednání a posouzení územního plánu pořizovateli. Tímto datem byla ukončena realizace projektu. Na základě žádosti o platbu a po závěrečném vyúčtování byl dne 29.06.2010 vydán Ministerstvem pro místní rozvoj příkaz k převodu prostředků na účet příjemce dotace. 

Celkové způsobilé výdaje ve výši 702.100 Kč byly dne 13.07.2010 převedeny na účet města.

Město Janské Lázně tímto děkuje všem zúčastněným osobám za pomoc při zajištění hladkého průběhu realizace projektu.