Územní plán

Textová část územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres základního členění

výkres VPS opatření a asanací

Výkres předpokládaných záborů

Územní plán Janské Lázně byl vydán Zastupitelstvem města Janské Lázně dne 05.12.2011 usnesením č. Z 302/13/11 a jeho účinnost nabyla dne 25.12.2011.

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

 

Opatření obce č. 2/2013 - pravidla pro přijímání návrhů na změny územního plánu

Termín k podávání návrhů na změnu č. 1 Územního plánu Janské Lázně byl prodloužen do 31.03.2014 na základě usnesení č. Z 740/36/14 ze dne 13.01.2014.

OOP územní opatření o stavební uzávěře lokalita UO Protěž