Víceúčelové hřiště

Hřiště bylo vybudováno z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury za 2.841.835 Kč s DPH (výše podpory 1.732.087 Kč) a uvedeno bylo do provozu v červnu 2019.

 

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

Majitel a provozovatel: město Janské Lázně

nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně

IČ: 00277967

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště (dále jen „VSH“) upravuje režim využívání VSH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, basketbal, fotbal a florbal.
 2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele VSH (dále jen „uživatelé“).
 3. Osobám mladším 15 let je užívání VSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
 4. Provoz na VSH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel.
 5. Uživatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 7. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.
 8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů VSH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou používáním VSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá uživatel.
 9. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem.
 10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení VSH, případě i za škody způsobené užíváním VSH na okolním nemovitém majetku.
 11. Město Janské Lázně, na jejímž pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

II. Vstup na VSH

 1. Na VSH se vstupuje výhradně brankou.
 2. Klíči od VSH disponuje správce nebo osoba pověřená provozovatelem. Tyto osoby odpovídají za uzamčení VSH v době jeho nevyužívání.
 3. Uživatelé vstupují na VSH až po ohlášení a registraci u správce.
 4. Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky lze používat pouze plastové, florbalové.
 5. Vstup na hřiště je pro všechny uživatele zdarma.

III. Provozní režim VSH

 1. Rezervace hřiště se zajišťuje u správce osobně nebo telefonicky.
 2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve.
 3. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce.
 4. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu VSH cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod.
 5. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
 6. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je uživatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na uživateli.
 7. Uživatel je povinen nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

  IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
 2. V prostoru hřiště je zakázáno:
 • používat nevhodnou obuv (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky, v botách s černou podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.)
 • odhazovat žvýkačky na umělý povrch
 • znečišťovat hřiště a okolní plochy
 • zdržovat se na hřišti mimo vyhrazenou provozní dobu
 • vstupovat podnapilým osobám
 • vodit na hřiště jakákoli zvířata
 • vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo s vozíky
 • konzumovat alkoholické nápoje, jiné omamné, toxické a psychotropní látky, jídlo a slazené nápoje všeho druhu (např. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola, Fanta apod.); povolena je pouze konzumace neslazených nápojů
 • vstup s ostrými předměty
 • provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportoviště
 • kouřit v celém areálu VSH a rozdělávání ohně
 • lézt po konstrukcích a sítích
 • narušovat veřejný pořádek nadměrných hlukem
 1. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, musí být ihned nahlášeny správci hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření k nápravě.
 2. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště.
 3. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (za oplocením hřiště apod.)
 4. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou svým chováním byť i z nedbalosti. Za chování a škody způsobené dětmi do 18-ti let zodpovídají jejich rodiče (zákonný zástupce).

V. Provozní doba

PROVOZNÍ DOBA víceúčelového sportoviště se stanovuje takto: 1. duben - 31. říjen

a) ZŠ a MŠ Janské Lázně   Po-Pá    8:00 – 15:30

b) Sportovní klub Janské Lázně (SK JL) duben – červen, září – říjen

 středa 15:30 – 17:00

 pátek 15:30 – 16:30

c) veřejnost  Po-Pá   15:30 – 21:00 (mimo dobu vyhrazenou SK JL)

d) víkendy, svátky a prázdniny   9:00 – 21:00

VI. Závěrečná ustanovení

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele hřiště s účinností od 15.07.2019.

Tento provozní řád VSH schválila Rada města Janské Lázně dne 10.07.2019.

Důležitá telefonní čísla:

Správce hřiště: tel. 604 875 682

Provozovatel: 499 875 101, 603 204 848

Policie ČR: 158

Zdravotní záchranná služba: 155

Hasiči: 150