Víceúčelové sportovní hřiště

REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ U ZŠ - JANSKÉ LÁZNĚ

Druh: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Předmět je demontáž stávajícího hřiště, výkopy, drenáž, opěrná zeď, vlastní plocha hřiště (hutněná pláň, štěrkopísek, štěrkodrť, štěrkopísek, umělý trávník, zásyp křemičitým pískem), oplocení sportovního hřiště, sportovní prvky.

Město požádalo v roce 2018 o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Výše podpory:  1.732.087 Kč

Vlastní zdroje:  1.109.748 Kč

Závěrečné vyhodnocení akce: 30.11.2019

Zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení:

Tlachač s.r.o., IČ: 035 05 847

Předpokládaná hodnota: 2.653.005 Kč bez DPH

Vysoutěžená cena díla: 2.348.623,98 bez DPH

Termín zahájení prací: 20.10.2018

Termín dokončení prací: 15.05.2019