Znak a logo

M Ě S T O   J A N S K É   L Á Z N Ě


Opatření obce č. 1

Zásady užívání symbolů města Janské Lázně

Schváleny usnesením Zastupitelstva města Janské Lázně č. Z 252/18/06 ze dne 15.03.2006

 

Článek 1

Symboly města

 1. Symboly města Janské Lázně jsou: znak města a vlajka. Uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 5. 12. 2005 na základě jeho rozhodnutí č. 60 z 21. 9. 2005.
 2. Výtvarné zobrazení symbolů města Janské Lázně stanoví přílohy č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí těchto zásad.

Článek 2

Znak města

Podoba znaku města je dána popisem: V červeno-stříbrně vpravo polceném štítě vpravo zlatý volný rákosový kříž, vlevo zvýšený modrý vrch a v něm stříbrné zřídlo.

Autorem je heraldik pan Stanislav Kasík.

Janské LáznÄ

Článek 3

Vlajka města

Podoba vlajky města je dána popisem: List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý. V žerďové polovině modrého pruhu bílé zřídlo. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Autorem je heraldik pan Stanislav Kasík.

Článek 4

Užívání symbolů města

 1. Znak města Janské Lázně (dále jen znak) mohou bez souhlasu města užívat jeho orgány, organizace a zařízení městem zřízené nebo spravované. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat znak po předchozím souhlasu Rady města Janské Lázně.
 2. Žádost o souhlas s užíváním znaku se předkládá prostřednictvím podatelny Městského úřadu Janské Lázně Radě města Janské Lázně. Žádost musí obsahovat účel a dobu, po kterou bude znak užíván (včetně návrhu, plánku, nákresu, materiálu, modelu, barevného provedení atd.).
 3. Při používání znaku je nutné dbát na patřičnou důstojnost a úctu ke znaku, nesmí dojít k jeho znevážení, zneužívání a nevhodnému užití.
 4. Za užívání znaku (zejména pro komerční účely) může být požadována úplata. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů).
 5. K užívání vlajky města Janské Lázně není potřeba předchozí souhlas.

 

Článek 5

Sankce

 1. Pokud někdo úmyslně poškodí, zneužije nebo zneváží symbol města, bude proti němu postupováno v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Odejmout souhlas k užívání má právo Rada města Janské Lázně.

 

Článek 6

Ostatní a závěrečná ustanovení

 1. K označování písemných a jiných materiálů užívaných pro vnější i vnitřní potřebu, zejména pro prezentační a propagační účely, město užívá dále logo města, tj. graficky ztvárněné písmeno ,,J“ s tryskající fontánou. K užívání loga není třeba souhlasu města.
 2. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 15.03.2006.

 

Nové LOGO (od roku 2018)

LOGO manuál