Veřejné WC

Veřejné WC bylo vybudováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj  za 5.927.401,28 Kč s DPH (výše podpory 3.607.949 Kč) a uvedeno bylo do provozu v srpnu 2022. Došlo k částečné demolici stávajícího objektu veřejného WC v rámci regenerace brownfieldu a následné výstavbě nového objektu (víceúčelového) stejného půdorysu.

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO WC

Majitel a provozovatel: město Janské Lázně

nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně

IČ: 00277967

 

  1. Obecná ustanovení

1.1. Vlastníkem veřejného WC na náměstí Svobody (dále jen „WC“) je město Janské Lázně, správcem Městský úřad Janské Lázně, odbor technických služeb.

1.2. Provozovatelem WC je město Janské Lázně.

1.3. Provozní doba: pondělí – neděle od 05.00 do 22.00 hodin. Bezobslužný provoz na mincovní automat.

1.4. WC je určeno pro veřejnost a je poskytováno za úplatu 10 Kč/1 euro.

1.5. Správce může rozhodnout o uzavření WC v případě, že provoz WC bude ohrožovat bezpečnost návštěvníků anebo budou prováděny nezbytné rekonstrukce a opravy.

1.6. Vybavení WC je majetkem města Janské Lázně. Jeho úmyslné ničení je trestné.

1.7. Veškeré závady a připomínky týkající se provozu WC mohou návštěvníci sdělit pracovníkům provozovatele tel: 499 875 101, nebo zapsat do provozního deníku WC, případně je mohou sdělit pracovníkům Odboru technických služeb, tel: 603 204 848.

 

  1. Bezpečnost

2.1. Návštěvníci WC jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky.

2.2. Je zakázáno na WC přinášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nůž, nůžky, injekční stříkačky…) a zbraně.

2.3. V prostoru WC je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

2.4. Do prostoru WC je zakázáno vjíždět na kolech, kolečkových bruslích a skateboardu.

 

  1. Hygiena

3.1. Veřejné WC je napojeno na městský vodovodní a kanalizační řád a je zde používána pitná voda.

3.2. V prostoru WC je zakázána konzumace alkoholu, užívání drog a je zakázáno kouření.

3.3. Do prostoru WC je zákaz vstupu zvířat.

 

  1. Čistota a údržba

4.1. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách WC čistotu. Odpadky musí odhazovat do určených nádob.

4.2. Provozovatel WC zajistí pravidelný úklid WC nejméně 2x denně.

4.3. Provozovatel zaznamenává provedené kontroly a úklidy do provozního deníku.

 

  1. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele WC s účinností od 01.07.2022.

5.2. Tento Provozní řád schválila Rada města Janské Lázně dne 18.05.2022 usnesením č. R 777/76/22. Úprava provozní doby schválena 15.06.2022 usnesením č. R 97/78/22.