E-podatelna

E-PODATELNA

Elektronická adresa:
podatelna@janske-lazne.cz

Datové formáty pro podání jsou možné v následujících formátech tvořených příponou, tj. vždy v příloze e-mailu:
DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, PDF, ODT, ODS, FO, ZFO, JPG, PNG, TIF

Max. velikost podání:
20 MB

Datové nosiče:
CD-ROM (formát PC), DVD-ROM (formát PC), USB FLASH (formát PC)

 

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zřídil Městský úřad Janské Lázně veřejnou elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa elektronické podatelny

 • podatelna@janske-lazne.cz
 • Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Janské Lázně.


Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@janske-lazne.cz, případně na poštovní adresu úřadu.

Adresa pro podání doručovaná osobně nebo poštou na datových nosičích:

Městský úřad Janské Lázně

náměstí Svobody 273

542 25 Janské Lázně

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu

 • Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána.
 • Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh: ve formátech tvořených příponou, tj. vždy v příloze  e-mailu:

Podatelna města Janské Lázně může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za podmínky, že předávající dodrží:

 • Formáty datové: DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, TXT, PDF, ODT, ODS, FO, ZFO, JPG, PNG, TIF
 • Technický nosič dat:
  CD-ROM (formát PC), DVD-ROM (formát PC), USB FLASH (formát PC)

  

Podání na technickém nosiči dat lze předat na podatelně Městského úřadu Janské Lázně v úředních hodinách:
 
PONDĚLÍ              9:00 – 11:30    12:00 – 16:30

ÚTERÝ                 8:00 – 11:30    12:00 – 15:00

STŘEDA               8:00 – 11:30    12:00 – 16:30

ČTVRTEK             8:00 – 11:30    12:00 -  15:00

PÁTEK                 8:00 – 11:30

 • Jiné formáty a technické nosiče dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.

 

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců Městského úřadu, určených pro zajištění provozu elektronické podatelny:

Sériové číslo Jméno/Název (CN) Platnost od Platnost do
22286942 Lenka Hlaváčková
30.11.2020 20.12.2023
22286833 Bc. Marcela Vojtěchová 30.11.2020 20.12.2023

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • Žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 14 odst. 2 tohoto zákona.
  • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona.
 • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen.
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz § 37
  • Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 • Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.