Informace úřadu

Úřední hodiny 

Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně v souvislosti s epidemickou situací v ČR a v souladu s usnesením rady města omezuje úřední hodiny Městského úřadu Janské Lázně takto:

Pondělí     9.00 - 11.30     12.30 - 16.30 

Úterý         8.00 - 11.30     12.30 - 15.00 

Středa       8.00 - 11.30     12.30 - 16.30 

Čtvrtek      8.00 - 11.30     12.30 - 15.00 

Individuální nezbytně nutné potřeby mimo tyto úřední hodiny prosím řešte telefonicky nebo emailem po dohodě s jednotlivými zaměstnanci - kontakty zde

Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (v úředních hodinách kancelář v  1. patře).

V souladu s platným nařízením ministerstva zdravotnictví je pobyt v prostorách úřadu dovolen pouze s ochranným prostředkem, kterým je zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška), nebo respirátor bez výdechového ventilu s účinností minimálně FFP2, KN 95 nebo N95.
Během pobytu v prostorách úřadu je třeba dodržovat rozestupy min. 2 m od ostatních osob s výjimkou členů domácnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POVOLENÍ K VJEZDU

V Janských Lázních platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu do centra města. Zároveň jsou stanovena pravidla, na základě kterých je na základě žádosti povolení vydáno. Pro jednodenní návštěvníky byly v roce 2020 instalovány platební automaty k možnosti zakoupení povolenky k vjezdu do centra města. 

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu
Příloha - mapa - vybrané místo
Pravidla pro vydávání povolení
Žádost A - zaměstnanci
Žádost X - trvale bydlící a osoby blízké
Žádost D - vlastníci nemovitostí (nájemci nemovitostí)
Žádost B - ostatní

INFORMACE O PARKOVÁNÍ

Vjezd do centra města je zakázán (mimo dopravní obsluhu nebo na povolení městského úřadu). Dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místě za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost (vyhláška č. 294/2015 Sb.).

V celém katastru města platí zákaz stání mimo vyhrazená parkoviště, v centru je zákaz zastavení.

Jednorázovou povolenku k vjezdu do města si lze zakoupit v platebních automatech při vjezdu do centra (lze na 1 až 7 dní) a na Městském úřadě Janské Lázně (pouze v úředních hodinách). Osobní vozidla za cenu 50 Kč/den, vozidla nad 3,5t za 150 Kč/den. Celoroční povolenku je možné zakoupit na městském úřadě za 1.000 Kč.

K parkování lze využít především centrální parkoviště pod kabinovou lanovkou (100 Kč/den), kde je k dispozici cca 500 parkovacích míst a parkoviště pod hotelem Lesní dům (70 Kč/den) s kapacitou 80 parkovacích míst. Také parkoviště Hofmanky (100 Kč/den). Dále je možno využít parkoviště s parkovacím automatem v Dolní promenádě - pod Betlémem (100 Kč/den) s kapacitou 50 míst viz mapa a parkoviště v Lázeňské ulici (100 Kč/den) o kapacitě 7 míst. Další parkoviště s parkovacím automatem je v Obchodní ulici (100 Kč/den) před hotely Arnika a Sola Fide, kde lze využít 11 parkovacích míst + 5 míst pro vozidla s označením 01.
Ceník parkování

Nově je vybudované parkoviště pod čp. 85 - Quisisana (naproti poště) v Černohorské ulici s kapacitou 20 míst, kde je závora s platebním automatem s tím, že probíhá zkušební provoz a parkování je zdarma. Provozní doba parkování je od 6 do 22 hodin.

Ve městě se pohybují strážníci Městské policie Trutnov, kteří kontrolují povolení k vjezdu a oprávněné využívání parkovacích ploch.

Dodržujte prosím dopravní předpisy a respektujte dopravní značení v celém městě.

 

E-BOX

Zpětný odběr drobných vyřazených elektrozařízení (EEZ) jsme pro Vás zajistili formou E-BOXU umístěného uvnitř budovy městského úřadu (hned za vchodovými dveřmi). Cílem je poskytnout všem možnost odevzdat použitá EEZ a zároveň rozšířit povědomí o nutnosti zpětného odběru a recyklace drobných EEZ. Do E-BOXU můžete vhazovat drobná zařízení jako jsou například nefunkční kalkulačky, telefony, drobná počítačová vybavení, discmany, walkmany, MP3 přehrávače, fotoaparáty, kamery, DVD apod., která dle průzkumů často končí ve směsném komunálním odpadu. Do E-BOXU nepatří úsporné žárovky, výbojky a zářivky. E-BOX o rozměrech 40x40x80 cm nám bezplatně poskytla společnost ASEKOL, o jejichž aktivitách se můžete více dozvědět na www.asekol.cz. Nově je k E-BOXU přidán zvláštní box na baterie a akumulátory.


SVOZ ODPADU

Svoz odpadu pro rok 2021 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2020 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2019 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2018 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2017 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2016 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)

Svoz odpadu pro rok 2015 - cena známky a pytle (TRANSPORT Trutnov)


RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK V ROCE 2021

Rodina a ochrana práv dětí 2021

Rodičovský příspěvek


STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2021

Státní sociální podpora


VODNÉ A STOČNÉ

Reklamační řád - Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Cena vodného a stočného v roce 2020

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2020

Cena vodného a stočného v roce 2019

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017

Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2016

Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2015

Předběžná kalkulace ceny vodného a stočného v roce 2014

Předběžná kalkulace ceny vodného a stočného v roce 2013

Historie cen vodného a stočného

DOTACE NA PÉČI O TRAVNÍ POROSTY NA ÚZEMÍ KRNAP

Informace a formuláře získáte na www.krnap.cz.

 

KONTAKTNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY PRO LIDI S POSTIŽENÍM

Stránky se zabývají komplexními informacemi pro lidi s postižením, jak tělesně tak mentálně retardované, lidi v důchodovém věku, obsahují i závislostní problematiku a zdravotní problémy, které ohrožují plnohodnotný život lidí. Obsahují aktuální informace pro lidi v nouzi, na koho se obrátit a kdo pomůže.

www.helples.cz

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE - poradenství a pomoc

Sociální práce je snaha řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích, kteří řeší sociální problémy. Za sociální problémy považujeme takové, kdy jedinci nebo skupiny lidí nejsou schopni uspokojit společensky uznané potřeby a zájmy.
Každý z nás se může jednou ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc. Ať už v jakékoliv podobě či smyslu. Všichni jsme pouze lidé…všichni děláme chyby…Někteří z nás si poradí sami, jiní pomoc potřebují, ale neví, na koho se obrátit.
Na Městském úřadu ve Svobodě nad Úpou je již několik let vytvořena pozice sociální pracovnice, jenž pomáhá řešit nepříznivé sociální situace, které mohou vzniknout převážně v důsledku:
• ztráty zaměstnání
• nízkého příjmu, chudoby
• závislosti např. na návykových látkách
• zdravotního postižení či nemoci
• narušení rodinných vztahů
• ohrožením dluhů a exekucemi
Tato pomoc může být sociální pracovnicí ve Svobodě nad Úpou poskytována bezplatně na základě potřeby a dobrovolnosti každého občana, jenž žije na území obcí Svobody nad Úpou, Janských Lázní, Horního Maršova, Pece pod Sněžkou a Malé Úpy.
Jedná se zejména o poradenství a pomoc v oblasti:
• Senioři:
 Zprostředkování kontaktů na Domovy s pečovatelskou službou, Domovy pro seniory, Sanatoria, LDN, Hospice
 Pomoc s vyplněním žádostí do zařízení
 Pomoc při vyplnění žádostí o přiznání dávek
 Pomoc při vyplnění zdravotní karty pro RZS
• Dluhy/exekuce:
 Pomoc při mapování situace – vyčíslení, splátkové kalendáře
 Poskytnutí kontaktů na odborné poradenství ohledně případné insolvence
 Pomoc při hospodaření s finančními prostředky
• Dávky: (Úřad Práce Trutnov) – zprostředkování a vyplnění formulářů
 Dávky Státní sociální podpory: porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek
 Dávky Hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc
 Dávky pro zdravotně postižené: příspěvek na péči, příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky, příspěvek na mobilitu
MĚSTSKÝ ÚŘAD Svoboda nad Úpou
náměstí Svornosti 474, PSČ 542 24
telefon: 499 871 105
• Omamné látky (alkohol, drogy):
 Poradenství v případě dobrovolné léčby
 Zprostředkování kontaktů na léčebny a odbornou pomoc
• Opatrovnictví dospělých osob:
 Poradenství při podání podnětu/návrhu na zahájení řízení o omezení svéprávnosti člověka
 Pomoc při sepisování zpráv pro soudy
 Poradenství ohledně výkonu opatrovnictví
 Zprostředkování kontaktů na léčebny, ambulance, lékaře, soudy, znalce
• Zvláštní příjemce:
 Vysvětlení institutu zvláštního příjemce (návrh, průběh, výsledek, potřebné materiály pro ČSSZ)
 Pomoc se sepsáním žádosti o ustanovení zvláštním příjemcem
 Pomoc při komunikaci s ČSSZ (změna výplaty důchodu či dávek)
• Zdravotní postižení (mentální, smyslové, tělesné)
 Zprostředkování kontaktů na odborné lékaře, ambulance, servisní služby
 Zprostředkování žádostí a pomoc při vyplňování žádostí o průkazku TP, ZTP, ZTP/P
 Pomoc při vyplňování žádostí o příspěvek na speciální pomůcku
 Pomoc při vyplňování žádostí o příspěvek na péči
 Vysvětlení možnosti podání žádosti o invalidní důchod (kde podat žádost, co sebou)
 Zprostředkování kontaktů na chráněné dílny – možnost práce při invalidním důchodu
• Ztráta bydlení
 Zprostředkování kontaktů na ubytovny, azylové domy
 Pomoc při vyplnění žádostí o dávky HN a SSP

Kontakt na sociální pracovnici:

Iva Jaklová, DiS.

tel. 499 871 105, 734 310 989, email: socialni@musvoboda.cz