Ochrana osobních údajů

Město Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, IČO: 00277967, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

1.1   Na základě plnění právních povinností/legislativy.

1.2   Pro splnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů.

1.3   Na základě souhlasu.

1.4   Na základě oprávněného zájmu správce.

2.  Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byla pro naši organizaci jmenována JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., tel. 603 384 456, nyklova.martina@tiscali.cz

2.1   V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

a)      účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,

b)      zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,

dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte prosím našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

2.2   Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

2.3   Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.4   Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.

2.5   Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

2.6   Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

3.  Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných městem Janské Lázně, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

4.  Upozorňujeme, že území města Janské Lázně je monitorováno kamerovým systémem a fotopastmi, o jejichž provozu Vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů. 

5.  Upozorňujeme, že území města Janské Lázně, areál technických služeb města, vnitřní prostory veřejného WC a vnitřní prostory městského úřadu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, o jehož provozu Vás případně může informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.