Organizační řád

Rada města Janské Lázně se na svém zasedání konaném dne 10.05.2023 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a m) a § 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), tento Organizační řád Městského úřadu Janské Lázně.

 

Obsah

Čl. I Hlavní zásady

1) Úvod

2) Působnost

3) Územní obvod

4) Vnitřní styk

5) Jednání jménem úřadu

Čl. II Organizační struktura

1) Úvod

2) Starosta

3) Místostarosta

4) Tajemník

5) Odbory

 • kancelář starosty města - evidence obyvatel, matrika
 • ekonomicko-správní odbor
 • technicko-hospodářský odbor
 • odbor technických služeb
 • kulturní odbor

6) Pošta Partner

7) Organizační složky a příspěvkové organizace

Čl. III Závěrečná ustanovení

 

Čl. I HLAVNÍ ZÁSADY

1) Úvod

Organizační řád Městského úřadu Janské Lázně (dále jen „úřad“) stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, úkoly a vzájemné vztahy odborů, organizační strukturu, rozsah pravomocí, povinností a odpovědností zaměstnanců úřadu.

2) Působnost

Postavení a působnost úřadu upravuje zákon o obcích. V samostatné působnosti plní úřad úkoly uložené zastupitelstvem města a radou města, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva města a komisí rady města. V přenesené působnosti plní úřad úkoly svěřené obci v oblasti státní správy a vyplývající ze zvláštních zákonů.

3) Územní obvod

3.1 Územní obvod města, ve kterém úřad vykonává svou působnost, tvoří katastrální území Janské Lázně a katastrální území Černá Hora v Krkonoších.

3.2 U odborů, které vykonávají státní správu, je svěřená kompetence vykonávaná pro správní obvod, který tvoří územní obvod města.

3.3 Území města je na základě zákona součástí okresu Trutnov a vyššího územního samosprávného celku Královéhradecký kraj. Město Janské Lázně spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov a do správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Svoboda nad Úpou.

4) Vnitřní styk

4.1 Počet zaměstnanců zařazených do úřadu stanovuje rada města.

4.2 Odbory úřadu si v rozsahu své působnosti vzájemně poskytují informace o úkolech, které plní, vydávají stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a projednávají s nimi záležitosti, týkající se úkolů spadající do jejich kompetence.

4.3 V případě nutné koordinace činnosti nebo stanovisek jednotlivých odborů je koordinátorem

tajemník nebo jím pověřený zástupce.

4.4 Spory vzniklé mezi odbory úřadu při zajišťování činnosti úřadu řeší tajemník, případně starosta.

4.5 Vedoucím úřadu se rozumí tajemník, vedoucími úředníky se rozumí vedoucí odborů jmenovaní

dle zvláštního zákona. Vedoucí odborů, kteří nejsou vedoucími úředníky dle zvláštního zákona jsou

vedoucími zaměstnanci.

4.6 Práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců stanoví zvláštní předpisy.

4.7 Zastupování zaměstnanců včetně rozsahu a vymezení zastupovaných činností řeší pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců.

4.8 Zastupovaný i zástupce jsou povinni vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon zastupované funkce. Zastupovaný si může vyhradit právo rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit rozhodnutí svého zástupce.

4.9 O předávání a přebírání funkce se provede písemný zápis formou předávacího protokolu, který podepíše předávající a přebírající a jim nadřízený pracovník. Při předávání funkce je předávající povinen komplexně a bez výhrad informovat přejímajícího o průběhu a stavu prací a o důležitých věcech, vztahujících se k předávaným činnostem, případně je uvést do předávacího protokolu. Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace.

5) Jednání jménem úřadu

5.1 Starosta města je v čele úřadu a odpovídá za činnost úřadu.

5.2 Tajemník úřadu plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a usnesení rady města a další úkoly vyplývající z jeho pracovní náplně.

5.3 Právní předpisy města, usnesení zastupitelstva města a rady města podepisuje starosta, místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva města. Ve věcech výkonu státní správy provádí úkony

oprávněná úřední osoba. Oprávněnou úřední osobou je každý zaměstnanec města Janské Lázně,

zařazený do úřadu, z jehož pracovní náplně vyplývá oprávnění provádět úkony správního orgánu ve správním řízení. Jmenný seznam oprávněných osob je přílohou organizačního řádu č. 1.

 

Čl. II ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

1) Úvod

1.1 Úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazeni do tohoto úřadu.

1.2 Úřad se člení do odborů, které plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti, kterými je pověří starosta, nebo které vyplývají z příslušných právních předpisů. Dále plní úkoly stanovené v § 109 odst. 3) v bodech a) až c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2) Starosta

V čele úřadu je starosta, který zejména:

 • zastupuje město navenek
 • zajišťuje reprezentaci města
 • podepisuje za město dokumenty vydané v samostatné působnosti
 • podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy města
 • svolává a řídí jednání rady města a zastupitelstva města
 • podepisuje spolu s místostarostou zápis z jednání rady města a spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města
 • předkládá orgánům města návrhy a materiály v rámci své kompetence
 • schvaluje služební cesty místostarostovi, tajemníkovi a členům orgánů města
 • plní úkoly na úseku požární ochrany dle zvláštních předpisů
 • koordinuje činnost odborů a organizací
 • plní další úkoly stanovené zákonem a zvláštními předpisy
 • svolává a řídí porady vedoucích odborů
 • zadává úkoly tajemníkovi, řídí a koordinuje činnost a řeší případné kompetenční konflikty, k tomu svolává a řídí porady vedení
 • zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v pracovně právních vztazích směrem k tajemníkovi

 

3) Místostarosta

V souladu s ustanovením § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Plní úkoly stanovené radou a zastupitelstvem města.

 

4) Tajemník

Tajemník zejména:

 • Tajemník, jako vedoucí úřadu, je zaměstnancem města. Jeho funkce je zřízena v souladu s § 110 zákona o obcích. Je nadřízený všem úředníkům a zaměstnancům města. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu.
 • Tajemník odpovídá za chod úřadu po stránce personální, odborné, organizační i technické a plní úkoly uložené mu zákonem o obcích a jinými právními předpisy.
 • Za plnění úkolů městského úřadu v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti je odpovědný starostovi.
 • Odpovídá za plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. Řídí a koordinuje činnost odborů. Je oprávněn ukládat úkoly všem zaměstnancům zařazených do úřadu, přičemž tak činí zpravidla prostřednictvím vedoucích odborů. Zajišťuje výkon přenesené působnosti města s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města.
 • Vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád úřadu a další vnitřní směrnice úřadu, nevydává-li je rada města.
 • Rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup úřadu jakožto správního orgánu, resp. o stížnostech na nevhodné chování úředních osob.
 • Stanoví podle zvláštních předpisů platy všem úředníkům a zaměstnancům města zařazeným do úřadu.
 • Tajemník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a rady města s hlasem poradním. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
 • Tajemník plní funkci podpůrného orgánu Centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů.

 

 

5) Odbory

1) kancelář starosty města - evidence obyvatel, matrika, spisová služba

 • sekretariát starosty a tajemníka, elektronická spisová služba
 • zajišťuje agendu matriky a provádí výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel
 • zajišťuje agendu kontaktního místa Czech POINT
 • provádí vidimaci a legalizaci, ztráty a nálezy
 • vede volební seznamy
 • vede spisovou a archivační službu úřadu
 • připravuje a realizuje skartační řízení a pečuje o archiválie
 • zajišťuje rozmnožování písemností a další služby pro veřejnost
 • obsluhuje telefonní ústřednu
 • zajišťuje občanské záležitostí
 • plní funkci pokladníka
 • vede agendu povolenek k vjezdu, parkovacích karet
 • obsluhuje datovou schránku města

 

2) ekonomicko - správní odbor

 • vede evidenci majetku spravovaného městem a zajišťuje podklady pro účetnictví
 • plní funkci pokladníka
 • zajišťuje agendu pro vyplácení výplat, cestovného zaměstnanců města
 • zabezpečuje inventarizaci majetku města
 • vede agendu daní z převodu nemovitostí (přiznání, úhrada, evidence)
 • zajišťuje evidenci, ochranu a rozvoj bytového fondu města
 • zajišťuje správu majetkových podílů města v obchodních společnostech
 • zajišťuje agendu daní z příjmů z hospodaření s majetkem města
 • provádí rozpočtování, kontrolu plateb, proplácení faktur u investic
 • zpracovává roční rozpočty, rozbory hospodaření města a rozpočtová opatření a předkládá je orgánům města ke schválení
 • vede knihu došlých faktur
 • eviduje smlouvy o poskytnutých úvěrech bankami a vyhotovuje podklady pro splátky
 • provádí výkon správy daní a poplatků a zajišťuje správu místních poplatků
 • zajišťuje kontrolu v oblasti účtování příspěvkových organizací, kde je zřizovatelem město
 • zajišťuje pronájmy bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města a eviduje smlouvy
 • vede účetnictví města
 • zpracovává výkazy města
 • vede evidenci nedoplatků, pokut a správních poplatků města
 • spravuje archív (spisovnu) odboru
 • podílí se na přípravě podkladů a zpracování žádostí o dotace zejména z fondů kraje, státu a EU

 

3) technicko - hospodářský odbor (stavební úřad)

 • provádí výkon státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu
 • provádí výkon státní správy v oblasti silničního správního úřadu
 • provádí výkon státní správy v oblasti drážního správního úřadu
 • provádí výkon státní správy jako orgán ochrany přírody
 • provádí výkon státní správy jako orgán ochrany ovzduší
 • vydává sdělení, posudky a stanoviska
 • spravuje archív stavebního úřadu a spisovnu odboru
 • koordinuje investiční činnost na území města
 • zajišťuje prodeje a pronájmy pozemků ve vlastnictví města, směny pozemků, věcná břemena a eviduje smlouvy
 • zabezpečuje údržbu, rekonstrukci a modernizaci nemovitého majetku města, včetně zadávání veřejných zakázek
 • provádí kontrolu a zajišťuje podklady pro katastrální úřad, zápisy do katastru nemovitostí a řešení majetkoprávního vypořádání
 • připravuje smlouvy o převodech majetku včetně geometrických plánů a znaleckých odhadů
 • plní úkolů při realizaci strategického plánu rozvoje města
 • podílí se na přípravě podkladů a zpracování žádostí o dotace zejména z fondů kraje, státu a EU
 • zajišťuje výkon činnosti pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město

 

4) odbor technických služeb

 • provádí údržbu veřejného prostranství
 • provádí úklid veřejného prostranství
 • provádí údržbu veřejné zeleně
 • zabezpečuje údržbu veřejného osvětlení
 • provádí a zajišťuje úklid a údržbu místních komunikací
 • spravuje a zabezpečuje údržbu budov města, zařízení města a bytového fondu
 • zabezpečuje odvoz komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu
 • zajišťuje provoz a údržbu sportovišť a dětských hřišť

 

5) kulturní odbor

 • zajišťuje provoz městského kina
 • zajišťuje provoz městské knihovny, včetně provozu internetu
 • zajišťuje pronájem nebytového prostoru v předsálí kina
 • zabezpečuje kulturní a společenské programy
 • provádí aktualizaci webových stránek města a zabezpečuje jejich provoz
 • zajišťuje vydávání městského zpravodaje Fontána
 • zabezpečuje vedení kroniky města

 

6) pošta Partner

Pošta Partner Janské Lázně poskytuje většinu příjmových, výdejních, bankovních a dalších služeb, které poskytuje Česká pošta s.p. Konkrétně to jsou tyto služby:

 • výdej vnitrostátních a mezinárodních listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS, vyplacení doplatného, dobírky, cla
 • příjem vnitrostátních a mezinárodních listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS
 • příjem zásilek se zákaznickou kartou. (tj. držitelé zákaznické karty zde mohou tuto kartu uplatnit při podávání svých zásilek)
 • výdej a příjem zásilek se službouBalíkovna
 • příjem poštovních poukázek, příjem platebních dokladů SIPO, výplata poštovních poukázek, výplata důchodů
 • operace platební kartou, bezhotovostní úhrada, operace s vkladní knížkou, příkaz k úhradě, složenky, výplatní poukázky (výplata)
 • hotovostní vklad na účet ČSOB, výplatní šeky, šekové poukázky, prodej poštovních cenin (poštovní známky), prodej zboží - poštovního (dopisní obálky, kartónové obaly, bublinkové obálky apod.)
 • prodej kolkových známek, prodej elektronických dálničních známek, prodej losů okamžitých loterií TIPSPORT.net a.s.

 

7) Organizační složky a příspěvkové organizace

 

1) Organizační složky města Janské Lázně (OS):

 • Kino Vlast, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně
 • Městská knihovna Janské Lázně, Černohorská 15, 542 25 Janské Lázně

Rozhodnutím zastupitelstva města vznikly organizační složky města, které nejsou právnickými osobami. Organizační složka hospodaří jménem města a není účetní jednotkou. Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci města.

 

2) Příspěvkové organizace města Janské Lázně:

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov. V čele příspěvkové organizace stojí ředitel, který je jejím statutárním orgánem. Úkoly zakladatele a zřizovatele podle zvláštních předpisů plní vůči těmto právnickým osobám rada města.

 

Čl. III Závěrečná ustanovení

1) Organizační řád schválila rada města dne 29.03.2023 usnesením č. R 146/13/23. Současně se ruší organizační řád ze dne 14.06.2006.

2) Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 10. května 2023.

3) Přílohou č. 1 organizačního řádu je jmenný seznam oprávněných úředních osob v souladu s Čl. I, odst. 5 (3) tohoto organizačního řádu a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších

předpisů.

 

 

        Martin Hudrlík                                                                                                        Per Hřebačka

            starosta                                                                                                             místostarosta

 

 

 

Příloha č. 1

Úřední osoby oprávněné vést správní řízení

Správní řízení dle správního řádu, včetně podepisování rozhodnutí, jsou oprávněny provádět úřední

osoby písemně pověřené vedoucím správního orgánu ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou vedoucí úředníci, v případě jejich nepřítomnosti jejich pověření zástupci. Ostatní úředníci jsou oprávněnou úřední osobou na základě a

v rozsahu pověření vydaného tajemníkem.

 

Jmenný seznam oprávněných osob v souladu s Čl. I odst. 5.3 tohoto organizačního řádu a zákona č.

500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů:

 

Bc. Marcela Vojtěchová

Lenka Hlaváčková

Taťána Vláčilová

Jiří Martinek

Ing. Petr Straka

Bc. Miloslava Martinková