Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1) Úplný oficiální název povinného subjektu

Město Janské Lázně

 

2) Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost).

Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost).

Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

 

3) Organizační struktura

Starosta města - Martin Hudrlík
Místostarosta - Petr Hřebačka
Tajemnice - Bc. Marcela Vojtěchová
Kancelář starosty, evidence obyvatel, matrika - Lenka Hlaváčková
Ekonomicko-správní odbor - vedoucí Jiří Martinek, referentka Taťána Vláčilová
Technicko-hospodářský odbor - vedoucí Ing. Petr Straka, referentka Bc. Miloslava Martinková
Odbor technických služeb - vedoucí Miroslav Císař
Kulturní odbor - vedoucí Elen Hronešová

 

4) Kontaktní spojení

4.1) Kontaktní poštovní adresa

Město Janské Lázně; Městský úřad Janské Lázně

náměstí Svobody 273

542 25 Janské Lázně

4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Janské Lázně

náměstí Svobody 273

542 25 Janské Lázně

4.3) Úřední hodiny

PONDĚLÍ 9,00 - 11,30 12,00 - 16,30
ÚTERÝ 8,00 - 11,30 12,00 - 15,00
STŘEDA 8,00 - 11,30 12,00 - 16,30
ČTVRTEK  8,00 - 11,30 12,00 - 15,00
PÁTEK  

4.4) Telefonní čísla

tel. +420 499 875 101, +420 499 875 398

4.5) Číslo faxu

 fax. +420 499 875 273

4.6) Adresa internetové stránky

http://www.janske-lazne.cz/

4.7) Adresa e-podatelny

podatelna@janske-lazne.cz

4.8) Další elektronické adresy

mesto@janske-lazne.cz

 

5) Případné platby můžete poukázat

Komerční banka, a.s. 115-1085130297/0100 nebo v hotovosti v pokladně Městského úřadu Janské Lázně

 

6) IČO

00277967

 

7) DIČ

CZ00277967

 

8) Dokumenty

Naleznete na webových stránkách města.

8.1 Hlavní dokumenty

8.2 Rozpočet

 

9) Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Zaslat na adresu:

Městský úřad Janské Lázně

náměstí Svobody 273

542 25 Janské Lázně

Osobně předat:

Městský úřad Janské Lázně

náměstí Svobody 273

542 25 Janské Lázně

Elektronicky na adresu:

podatelna@janske-lazne.cz

 

10) Příjem žádostí a dalších podání

Město Janské Lázně vydává zásady pro postup při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., které upravují organizační otázky aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) ve městě Janské Lázně (dále jen město). Město jako povinný subjekt zveřejňuje a poskytuje informace především prostřednictvím Městského úřadu v Janských Lázních (dále jen MěÚ). Výroční zpráva o poskytování informací za uplynulý rok je zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách města.

Zveřejňování informací

Zveřejněné informace dle § 5 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou umístěny na informační tabuli v sídle Městského úřadu Janské Lázně, náměstí Svobody 273 a na webových stránkách města: http://www.janske-lazne.cz/.

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují zaměstnanci města zařazení do MěÚ v rámci své působnosti dané Organizačním řádem MěÚ. Pokud není žadateli na ústně podanou žádost poskytnuta informace (zaměstnanec vyjádří pochybnost o tom, zda odpověď neobsahuje informace vyloučené z poskytnutí, případně z časových, technických či jiných důvodů nemůže odpovědět), nebo považuje-li žadatel informaci podanou ústně za nepostačující, je žadatel v souladu s § 13 zákona vyzván, aby svou žádost o informaci podal písemnou formou.

Písemně podané žádosti (včetně žádostí učiněných elektronicky) eviduje tajemník a vyřizuje věcně příslušný vedoucí odboru. O každé písemně podané žádosti je sepsán záznam.

Sazebník úhrad nákladů

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu. V případě, kdy zpracování informace bude vyžadovat náklady vyšší než 100,- Kč je nutné podmínit v dané lhůtě poskytnutí informace zaplacením úhrady (příloha č. 2 Rozpis nákladů spojených s vyhledáváním a poskytnutím informace). V souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., je od žadatele požadována úhrada nákladů před vydáním informace. Úhrada se provádí v pokladně MěÚ nebo bezhotovostní platbou na účet města č. 115-1085130297/0100 (předpisný doklad bude žadateli zaslán spolu s rozpisem nákladů). Sazebník úhrad nákladů je aktualizován dle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok zpracovává tajemník a předkládá ji starostovi tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

 

11) Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému příslušným orgánem města Janské Lázně o právech a povinnostech osob se podává prostřednictvím Městského úřadu v Janských Lázních (dále jen MěÚ) k vyššímu správnímu orgánu uvedenému v poučení o odvolání. Odvolání je třeba podat zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení o odvolání podle § 68 odst. 5 Správního řádu lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první Správního řádu, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti. Konkrétní informace o náležitostech odvolání poskytne pracovník, který vyřizuje věc, proti níž směřuje odvolání.

 

12) Formuláře

Naleznete na stránkách Ministerstva vnitra

 

13) Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Naleznete na Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Stránky ministerstva vnitra České republiky

 

14) Předpisy

14.1) Nejdůležitější předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Naleznete na webových stránkách města - právní předpisy

 

15) Úhrady za poskytování informací

15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo dosud vydáno.

 

16) Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Město Janské Lázně nedisponuje vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Město Janské Lázně nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

 

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

výroční zpráva za rok 2003

výroční zpráva za rok 2004

výroční zpráva za rok 2005

výroční zpráva za rok 2006

výroční zpráva za rok 2007

výroční zpráva za rok 2008

výroční zpráva za rok 2009

výroční zpráva za rok 2010

výroční zpráva za rok 2011

výroční zpráva za rok 2012

výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za rok 2017

výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2019

výroční zpráva za rok 2020

výroční zpráva za rok 2021

výroční zpráva za rok 2022

výroční zpráva za rok 2023

17.1) Rozsudky

Prozatím nebyl žádný rozsudek vydán.

17.2) Výdaje na soudy

Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon

Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Další doporučené zákonné informace

Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

 

 

Přijaté žádosti a odpovědi

M.J. požádal dne 12.11.2014 o IČ, odměny členů zastupitelstva, zápisy z rady. Na žádost bylo odpovězeno dne 19.11.2014 e-mailem.

J.F. požádal dne 08.09.2014 o výši mzdových prostředků starosty, místostarostů a tajemníka. Na žádost bylo odpovězeno dne 12.9.2014 doporučeně na doručenku.

D.H. požádal dne 06.08.2014 o kopie kandidátních listin. Na žádost bylo odpovězeno dne 9.9.2014 e-mailem.

S.P. požádal dne 22.07.2014 o seznam nám známých sdružení (spolků). Na žádost bylo odpovězeno dne 23.07.2014 e-mailem.

J.Č. požádal o informaci k informačnímu systému CODEXIS. na žádost bylo odpovězeno dne 14.12.2015 elektronicky přes DS.

J.R. požádal dne 15.12.2015 o zvukový záznam z jednání ZM dne 14.12.2015. Na žádost bylo odpovězeno dne 22.12.2015 doporučeně s doručenkou.

J.K. požádal dne 21.12.2015 o výši platu tajemníka v 2012. Na žádost bylo odpovězeno dne 22.12.2015 e-mailem.

Instav Media s.r.o. požádala dne 04.02.2016 o seznam stavebních projektů pro rok 2016. Na žádost bylo odpovězeno dne 10.02.2016 přes DS.

AMA s.r.o. požádala dne 22.02.2016 o seznam investičních akcí pro rok 2016. Na žádost bylo odpovězeno dne 29.02.2016 e-mailem.

J.B. požádal dne 22.02.2016 o sdělení k poskytování součinnosti exekutorům. Na žádost bylo odpovězeno dne 16.03.2016 e-mailem.

R.M. požádal dne 11.11.2016 o seznam bankovních účt a poslední darovací smlouvu. Na žádost bylo odpovězeno datovou schránkou dne 14.11.2016.

AMA, s.r.o. požádala 30.01.2017 o seznam projektů 2017 - 2020. Na žádost bylo odpovězeno 30.01.2017 e-mailem.

J.R. požádal dne 14.03.2017 o zvukový zýznam z jednání ZM dne 13.03.2017. Na žádost bylo odpovězeno dne 27.03.2017 doporučeně s doručenkou.

J.R. požádal dne 27.10.2017 o kopii petice proti rozsahu zástavby lokality Protěž, včetně petičních archů. Na žádost bylo odpovězeno dne 10.11.2017 prostřednictvím datové schránky rozhodnutím o částečném vyhovění žádosti s odkazem na ochranu osobních údajů.

J.R. požádal dne 19.12.2017 o poskytnutí všech písemných projednání návrhu územního opatření o stavební uzávěře. Na žádost bylo odpovězeno dne 02.01.2018 datovou schránkou.

J.K. požádala dne 8.5.2018 o vyčíslení rekreačních poplatků. Na žádost bylo odpovězeno dne 9.5.2018 datovou schránkou.

DUPONTI s.r.o. dne 23.05.2018 požádala o informace k GDPR. Na žádost bylo odpovězeno dne 05.06.2018 datovou schránkou.

L.S. požádal dne 24.09.2018 o informace o pronájmu a pachtu pozemků. Na žádost bylo odpovězeno dne 08.10.2018 e-mailem.

M.Š. požádala dne 16.04.2019 o informace k přírodnímu lanovému centru, v jakém stavebním režimu, uvedení do provozu, zda je oplocené a o postup realizace záměru. Na žádost bylo odpovězeno dne 26.04.2019 e-mailem. 

AMA, s.r.o. požádala 08.01.2019 o seznam projektů 2019 - 2020. Na žádost bylo odpovězeno 09.01.2019 e-mailem.

AMA, s.r.o. požádala 17.02.2020 o seznam projektů 2020 - 2021. Na žádost bylo odpovězeno 20.02.2020 e-mailem.

P.B. požádal dne 27.03.2020 o informace k usnesení č. R 330/29/20. Na žádost bylo odpovězeno 09.04.2020 e-mailem.

M.F. požádal dne 02.06.2020 o informace k cenám místních poplatků, investicím, grantům, projektům EU, sociálním službám, technickým službám, odpadům, třídění odpadů. Na žádost bylo odpovězeno 10.06.2020 datovou schránkou.

AMA, s.r.o. požádala 17.03.2021 o seznam projektů 2021 - 2022. Na žádost bylo odpovězeno 23.03.2021 e-mailem.

PB SCOM s.r.o. požádala dne 30.09.2022 ve věci odstranění staveb od 01.02.2022 doposud. Na žádost bylo odpovězeno dne 06.10.2022 datovou schránkou.

J.D. požádal dne 01.10.2022 o informaci k reklamnímu zařízení na p.p.č. 3/7 v k.ú. J.L. Na žádost bylo odpovězeno dne 06.10.2022 datovou schránkou.

AMA, s.r.o. požádala 02.03.2023 o seznam projektů na 2023. Na žádost bylo odpovězeno 02.03.2023 e-mailem.

PB SCOM s.r.o. požádala dne 31.03.2023 ve věci odstranění staveb od 01.10.2022 doposud. Na žádost bylo odpovězeno dne 04.04.2023 datovou schránkou.

J.F. požádal dne 07.06.2023 o informace týkající se přestupků za užití pyrotechniky, vybrané pokuty. na žádost bylo odpovězeno dne 16.06.2023 datovou schránkou.

J.M. požádal dne 15.07.2023 o informace stavebního úřadu ke stavbám FVE v roce 2022 a 2023. Na žádost bylo odpovězeno dne 24.07.2023 datovou schránkou.

T.M. požádal dne 06.11.2023 o informace týkající se stavebního úřadu, počtu úředníků, počet vydaných rozhodnutí v roce 2022. Na žádost bylo odpovězeno dne 07.11.2023 datovou schránkou.

J.M. požádal dne 04.01.2024 o informaci týkajících se staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren. Na žádost bylo odpovězeno dne 10.01.2024 datovou schránkou.

Občanské sdružení VOLŠE Jičín, z.s. požádalo dne 13.02.2024 o zápis z jednání RM 16/2019 a o informace k čp. 155 Siréna (demolice, přestavba). Na žádost bylo odpovězeno 16.02.2024 e-mailem.