Ztráty a nálezy

Seznam nálezů nacházejících se na Městském úřadu v Janských Lázních:

číslo nálezu datum odevzdání nalezená věc - stručný název datum vyhlášení nálezu
1  24.07.2014  zlatý dámský prsten  24.07.2014
2  28.08.2014  dámské jízdní kolo  30.10.2014
3  19.10.2015  klíče od auta zn. Škoda  19.10.2015
4  17.05.2016  mobilní telefon  17.05.2016
5  02.08.2016  videokamera  04.08.2016
6  03.03.2017  mobilní telefon  14.09.2017
7  24.02.2017  mobilní telefon  14.09.2017
8  24.07.2017  peněženka a hotovost  24.07.2017
9  17.09.2018  svazek klíčů s čipem 18.09.2018
10 18.02.2019 sjezdové lyže

19.02.2019

11 20.05.2022 bunda, triko, kalhoty

25.05.2022

12

29.07.2022

dioptrické brýle

29.07.2022

 

Pověřeným pracovníkem pro agendu Ztráty a nálezy je paní Lenka Hlaváčková, tel. 499 875 101, e-mail: matrika@janske-lazne.cz

  • 1052 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.“ Odst. 2: „Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů, byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.“
číslo nálezu datum odevzdání nalezené zvíře - popis datum vyhlášení
       

Zvíře je umístěné v Útulku pro opuštěné a zatoulané psi v Trutnově, Vrbová 459, Trutnov, tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz.

  • 1058 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: ,,Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno." Odst. 2: ,,osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník."
  • 1059 zákona č. 89/2012 Sb., odst. 1 zní: „Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.“ Odst. 2: „Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.“

Jak postupovat při nálezu věci od 1.1.2014

Od 1.1.2014 dochází v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku ke změnám v oblasti ztrát a nálezů.

Je věc opuštěná nebo ztracená?

Občanský zákoník rozlišuje věc ztracenou, opuštěnou nebo ukrytou. Existuje-li pochybnost, zda jde o věc ztracenou nebo opuštěnou, vychází se z předpokladu, že si každý chce své vlastnictví spíše podržet a že nalezená věc není opuštěná.

Komu ji vrátit?

Pokud víme, kdo věc ztratil, je naší povinností mu ji vrátit. Ten, kdo věc ztratil, nemusí být vždy vlastníkem, může to být třeba nájemce nebo vypůjčitel. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné.

Co dělat, když je vlastník neznámý?

Pokud nevíme, komu věc vrátit, odevzdáme věc provozovateli zařízení (nádraží, úřad, vlak, autobus), ve kterém jsme ji našli. Pokud jsme věc nalezli mimo taková zařízení, musíme nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů od nálezu. Nálezce se může s obcí domluvit, že nález bude uschován u něho. Obec nález vyhlásí na úřední desce.

Pokud se o věc přihlásí ten, kdo ji ztratil nebo její vlastník do roka od vyhlášení nálezu, věc nebo výtěžek z prodeje věci se mu vydá včetně plodů a užitků, po odečtení nálezného a nákladů s úschovou.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, v případě, že se toho práva vzdá, potom město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). V případě nálezu v penězích jej mohou jen užívat; to platí i o strženém výtěžku za prodej věci ve veřejné dražbě. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů s úschovou a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stane se nálezce (obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena) vlastníkem věci.

Výtah ustanovení z NOZ k nálezům