Kontaktní osoba: Lenka Hlaváčková, +420 499 875 101, matrika@janske-lazne.cz

Pravidla pro svatební obřady               

Dotazník k uzavření manželství

K dotazníku o uzavření manželství předložte tyto doklady:

  • oba občanské průkazy + oba rodné listy
  • rozvedení – rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci
  • vdovec/vdova - úmrtní list manželky/manžela

V případě uzavření manželství s cizincem předložte tyto doklady:

  • rodný list
  • potvrzení o bydlišti a rodinném stavu
  • rozvedení-rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci
  • vdovec/vdova - úmrtní list manžela/ky
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • doklad totožnosti - cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR - to neplatí, jde-li o občana EU. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklady musí být přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem. Doklady vydané v cizině mají důkazní moc veřejných listin i v ČR, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními (např. apostila, popř. superlegalizace).

Oddávajícími jsou:
Petr Hřebačka - starosta
Ing. Pavel Kout - místostarosta
Ivo Boleslavský - místostarosta
Věra Válová - zastupitelka
Norbert Tippelt ml. - zastupitel
Petr Janovec - zastupitel
Martin Košťál - člen rady