Kontaktní osoba: Taťána Vláčilová, +420 499 875 101, pokladna@janske-lazne.cz

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Výkaz poplatků z pobytu 

Ohlášení k poplatku z pobytu

Informace pro ubytovatele: Od 01.01.2020 je zaveden poplatek z pobytu. Sazba poplatku z pobytu je 26 Kč za den. Poplatek neplatí osoby mladší 18 let a další osoby uvedené v čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 1/2021:

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------

OZV č. 3/2021 - místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství    příloha